(Фото: Фонд ПИО)
(Фото: Фонд ПИО)

Трећина буџета и даље за исплату пензија

Београд – На­пла­та до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње на­ста­вља да ра­сте, а при­хо­ди из ре­пу­блич­ког бу­џе­та за ис­пла­ту пен­зи­ја да се сма­њу­ју. Та­ко је би­ло и у про­шлој го­ди­ни ка­да је уче­шће при­хо­да од на­пла­те до­при­но­са из­но­си­ло 68,6 од­сто, што је ви­ше не­го у 2016. ка­да је би­ло 64,5 про­це­на­та и нај­ви­ше од 2008. го­ди­не, по­ка­зу­је фи­нан­сиј­ски план Фон­да ПИО за про­шлу го­ди­ну.

Бо­љом на­пла­том до­при­но­са по­кри­ве­ност рас­хо­да за ПИО по­ве­ћа­на је у од­но­су на 2016. го­ди­ну с 66,5 на 71 од­сто, што је нај­ви­ше у по­след­њих 20 го­ди­на. Од до­при­но­са за ПИО на­пла­ће­но је 397 ми­ли­јар­ди ди­на­ра, док је др­жа­ва пре­ба­ци­ла за ис­пла­ту пен­зи­ја 184,6 ми­ли­јар­ди ди­на­ра или 31,26 од­сто укуп­них сред­ста­ва.

„Уче­шће тран­сфе­ра из бу­џе­та у струк­ту­ри при­ма­ња Фон­да ПИО сма­ње­но је с 35,2 у 2016. на 31,3 про­цен­та у про­шлој го­ди­ни, с тен­ден­ци­јом да­љег па­да. Ако се узме у об­зир да је вла­да 2012. го­ди­не ис­пла­ту пен­зи­је до­ти­ра­ла с 48,2 од­сто укуп­ног бу­џе­та, а да је да­нас тај ни­во 31,3 од­сто, ја­сно је за ко­ли­ко су да­нас ма­ња оп­те­ре­ће­ња ре­пу­блич­ке ка­се“, ка­же Иван Ми­мић, фи­нан­сиј­ски ди­рек­тор Фон­да ПИО.

За ис­пла­ту не­то пен­зи­ја про­шле го­ди­не из­дво­је­но је укуп­но 497,85 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Исто­вре­ме­но је уче­шће не­то пен­зи­ја у бру­то дру­штве­ном про­из­во­ду сма­ње­но с 11,6 у 2016. на 11,1 од­сто у про­шлој го­ди­ни, што је при­бли­жно утвр­ђе­ном одр­жи­вом ни­воу рас­хо­да за пен­зи­је и оно­ме што је био зах­тев Ми­си­је Ме­ђу­на­род­ног мо­не­тар­ног фон­да пре­ма Вла­ди Ср­би­је.

Те­ку­ћи при­хо­ди фон­да ла­не су из­но­си­ли 590,3 ми­ли­јар­де, а рас­хо­ди 588,1 ми­ли­јар­ду, што зна­чи да је ПИО оства­рио су­фи­цит од 1,8 ми­ли­јар­ди ди­на­ра. Зо­ран Ђор­ђе­вић, ми­ни­стар ра­да, ко­ји је ју­че при­су­ство­вао сед­ни­ци Управ­ног од­бо­ра Фон­да ПИО, ка­же да је уче­шће пен­зи­ја од по­чет­ка ове го­ди­не ве­ро­ват­но већ па­ло на 11 од­сто, до­да­ју­ћи да др­жа­ва и да­ље до­ти­ра ис­пла­ту пен­зи­ја с око 200 ми­ли­јар­ди ди­на­ра.

„По­гре­шно је ми­сли­ти да би по­себ­ни при­хо­ди др­жа­ве тре­ба­ло да се пре­ли­ва­ју на по­ве­ћа­ње пла­та и пен­зи­ја. Ти­ме би са­мо по­спе­шио раст ин­фла­ци­је, што би опет сма­њи­ло вред­ност при­ма­ња и пен­зи­о­не­ра и за­по­сле­них. Са­мо с по­ве­ћа­ним ин­ве­сти­ци­ја­ма и ре­ал­ним при­хо­ди­ма мо­же се го­во­ри­ти и о ре­ал­ним из­во­ри­ма за по­ве­ћа­ње ових при­ма­ња“, об­ја­снио је Ђор­ђе­вић.

Он је на­ја­вио и по­ја­ча­ну ван­ред­ну ре­ви­зи­ју у Фон­ду ПИО, јер су то и „очи и уши фон­да”, ис­ти­чу­ћи да ће се и сам укљу­чи­ти у те по­сло­ве.

Дра­го­слав Ђу­ка­но­вић, члан Управ­ног од­бо­ра фон­да ПИО, ка­же да би ови по­зи­тив­ни фи­нан­сиј­ски ре­зул­та­ти и сма­ње­ње уче­шће пен­зи­ја у БДП-у мо­гли би­ти на­го­ве­штај да се пен­зи­је убу­ду­ће ускла­ђу­ју с ра­стом це­на два пу­та го­ди­шње, ка­ко је и би­ло пре до­но­ше­ња За­ко­на о при­вре­ме­ном ума­ње­њу пен­зи­ја.

Он сма­тра да је до по­ве­ћа­ње на­пла­те пен­зиј­ских до­при­но­са до­шло због то­га што се др­жа­ва озбиљ­но су­прот­ста­ви­ла си­вој еко­но­ми­ји, ра­ду на цр­но, а по­ре­зни­ци кре­ну­ли у об­ра­чун с не­пла­ти­ша­ма по­ре­за.

Ј. Петровић-Стојановић / Политика

један коментар

  1. ОВИ ЋЕ “УБИТИ” ПЕНЗИОНЕРЕ?

    У овој држави пензионери су постали нерешиви проблем за ову накарадну власт. Отимају пензије, покраден ПИО фонд, ова имовина се отима од пнзионера и распродаје, као ничија прчија. Сваки трећи радник ради на сиво и најцрније, не уплаћује се пензионо осигурање, а ово што се распродаје и оно што је распродато су изградили управо они који су сада пензионери, а не властодршци и гробари пензионера. Од почетка владавине ΛV пензије, оне које су без отимања, порасле 7,53%, а трошкови преживљавања су скочила више од 20%. Отете пензије се краду, нерационално троше и помаже се тајкунизација земље. Сви су вуци (власт) сити, а пензионери нису на броју, годишње умиру изнад 80 хиљада од глади, беде, жеђи, јади и болести. Темељи функционисања и гласачка маса ΛV управо су непромишљени пензоси. Живи му били.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Aлександар Вучић (Фото: Јутјуб)

Пензије и Косово

Уместо увода или “златно доба” Да за „златно доба Србије” није неопходно ...

(Фото: REUTERS / Kacper Pempel)

Игра ватром: Пољаци отварају капије америчкој војсци — стварају „предстражу“ за Русију

Пољске власти намеравају да из сопственог буџета издвоје две милијарде долара како ...