Драгослав Космајац и његов адвокат Ђорђе Симић у београдском Вишем суду (Фото: Танјуг/С. Радовановић)

Да ли ће Космајцу бити враћена одузета имовина

Београд – По­сле пре­су­де бе­о­град­ског Ви­шег су­да ко­јом је осло­бо­ђен од­го­вор­но­сти да је дво­ји­цу ге­о­де­та под­стре­ка­вао на зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја, Дра­го­слав Ко­сма­јац мо­гао би да од­не­се још јед­ну „по­бе­ду” над пра­во­су­ђем Ср­би­је.

У слу­ча­ју да пре­су­ду из­ре­че­ну пре два да­на, по­твр­ди Апе­ла­ци­о­ни суд, Ко­смај­цу би би­ло вра­ће­но два­де­се­так не­крет­ни­на ко­је су му при­вре­ме­но од­у­зе­те ка­да је про­тив ње­га по­кре­нут кри­вич­ни по­сту­пак ме­ђу ко­ји­ма је ви­ше згра­да, спорт­ска ха­ла, хо­тел…

„По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник упо­знат са свим де­та­љи­ма по­ступ­ка про­тив Ко­смај­ца ка­же да је он по­кре­нут ка­ко би се оправ­да­ла од­лу­ка о од­у­зи­ма­њу имо­ви­не.

„По­зна­то је да је по­ли­ци­ја про­тив Ко­смај­ца под­не­ла не­ко­ли­ко кри­вич­них при­ја­ва: због сум­ње да је ута­јио по­рез, сум­ње у пре­ва­ру, про­тив­прав­но за­у­зи­ма­ње зе­мљи­шта, фал­си­фи­ко­ва­ње ис­пра­ва… По­ступ­ци по овим при­ја­ва­ма су по­кре­ну­ти, али ни у јед­ном слу­ча­ју ни­је до­шло до фа­зе глав­ног пре­тре­са. С об­зи­ром на то да по за­ко­ну имо­ви­на не мо­же да бу­де од­у­зе­та осум­њи­че­ном ни за јед­но од прет­ход­но на­ве­де­них де­ла, над­ле­жни су тра­жи­ли на­чин да оп­ту­же Ко­смај­ца за кри­вич­но де­ло због ко­јег се имо­ви­на мо­же при­вре­ме­но од­у­зе­ти од осум­њи­че­ног. Та­ко је на­ђе­но ком­про­ми­сно ре­ше­ње да се Ко­сма­јац оп­ту­жи за зло­у­по­тре­бу слу­жбе­ног по­ло­жа­ја под­стре­ка­ва­њем, иако је већ по по­кре­та­њу по­ступ­ка би­ло ја­сно да до­ка­за за тврд­ње ту­жи­ла­штва – не­ма“, на­во­ди „По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник.

Ре­ше­њем Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду од 20. но­вем­бра 2014. го­ди­не имо­ви­на ни­је од­у­зе­та са­мо Дра­го­сла­ву Ко­смај­цу не­го и „тре­ћим ли­ци­ма”, од­но­сно ње­го­вој су­пру­зи Алек­сан­дри и си­ну Ла­за­ру. Ко­сма­јац је са си­ном Ла­за­ром (24), ка­ко је у по­ме­ну­том ре­ше­њу твр­дио суд, су­вла­сник зе­мљи­шта од 14 ари у Бу­ле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра на ко­ме је не­до­вр­ше­ни хо­тел од 322 ква­дра­та.

Истим ре­ше­њем, Ко­смај­цу су у по­ме­ну­тој ули­ци од­у­зе­ти плац од 3,2 ара на ко­јем су два стам­бе­на објек­та, тре­ћи­на пла­ца од 13,8 ари и тре­ћи­на стам­бе­не згра­де и че­ти­ри по­моћ­на објек­та. Од­у­зе­та је и тре­ћи­на још јед­ног пла­ца од 1,8 ари и по­ло­ви­на пла­ца од 1,2 ара, као и јед­на га­ра­жа у ис­тој ули­ци.

У бе­о­град­ској оп­шти­ни Зве­зда­ра су Ко­смај­цу од­у­зе­та још два пла­ца од укуп­но 7,56 ари. У Уста­нич­кој ули­ци од­у­зет му је по­слов­ни обје­кат од 242 ква­дра­та, по­ло­ви­на дру­гог по­слов­ног објек­та од 114 ква­дра­та и по­слов­но-стам­бе­ни обје­кат по­вр­ши­не 96 ква­дра­та.

У Ули­ци Ми­ла­на Ра­ки­ћа Ко­смај­цу је од­у­зе­то 5,14 ари зе­мљи­шта са стам­бе­ним и по­моћ­ним објек­том на јед­ној адре­си, а на дру­гој две тре­ћи­не стам­бе­ног објек­та и га­ра­жа, а при­вре­ме­но је остао и без 30,7 ари зе­мљи­шта у Гроц­кој.

Од ње­го­ве су­пру­ге Алек­сан­дре на Сме­де­рев­ском пу­ту за­пле­ње­но је 7,9 ари зе­мљи­шта с по­ро­дич­ном згра­дом од 90 ква­дра­та, две по­моћ­не згра­де од укуп­но 50 ква­дра­та и га­ра­жа, као и плац у Ко­ра­ћи­ци од 10,34 ара и стам­бе­на згра­да не­по­зна­те ква­дра­ту­ре.

По­сле жал­бе ко­ју су на ре­ше­ње о при­вре­ме­ном од­у­зи­ма­њу имо­ви­не уло­жи­ли Ко­смај­че­ви адво­ка­ти, имо­ви­на је вра­ће­на ње­го­вој су­пру­зи Алек­сан­дри и си­ну Ла­за­ру.

Мо­гу­ћа и ту­жба про­тив др­жа­ве

Уко­ли­ко Апе­ла­ци­о­ни суд по­твр­ди пр­во­сте­пе­ну осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду Дра­го­сла­ву Ко­смај­цу, он би сте­као пра­во и да ту­жи др­жа­ву, од­но­сно тра­жи ма­те­ри­јал­ну и не­ма­те­ри­јал­ну ште­ту због вре­ме­на ко­је је про­вео у при­тво­ру. По ре­ше­њу Ви­шег су­да, Ко­сма­јац је у при­тво­ру био од 10. но­вем­бра 2014. го­ди­не до 11. фе­бру­а­ра 2015. го­ди­не.

Мирослава Дерикоњић / Политика

један коментар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

(Фото: Васељенска ТВ)

Напредњачки судови отимају нашим радницима, па дају Хрватима

Београд – Док Хрватска отима имовину српских предузећа која би требало да ...

Марија Милошевић (Фото: Танјуг)

Имовина Марије Милошевић отишла на добош

Београд – Банка Интеза објавила је јуче оглас у дневним новинама у ...