(Фото: Profimedia)
(Фото: Profimedia)

Око 14 одсто београдских средњошколаца продаје наркотике

Београд – По­ли­ци­ја у Ср­би­ји ме­сеч­но от­кри­је три им­про­ви­зо­ва­не ла­бо­ра­то­ри­је за про­из­вод­њу ма­ри­ху­а­не. У при­лог ово­ме го­во­ре и зва­нич­ни по­да­ци МУП-а: са­мо то­ком ја­ну­а­ра и у пр­вој не­де­љи фе­бру­а­ра от­кри­ве­не су че­ти­ри кућ­не фа­бри­ке дро­ге. На те­ри­то­ри­ји на­ше зе­мље про­шле го­ди­не на­ђе­не су 33 иле­гал­не ла­бо­ра­то­ри­је за про­из­вод­њу нар­ко­ти­ка, од че­га су 32 ди­ле­ри ко­ри­сти­ли за ма­ри­ху­а­ну, док је у Бе­о­гра­ду от­кри­ве­на и пр­ва фа­бри­ка ек­ста­зи­ја.

Кри­ми­но­лог До­бри­во­је Ра­до­ва­но­вић ка­же за наш лист да су ово за­бри­ња­ва­ју­ћи по­да­ци. Он до­да­је да тре­ба прет­по­ста­ви­ти да је си­гур­но исто то­ли­ки број ла­бо­ра­то­ри­ја, ако не и ви­ше, остао – нео­т­кри­вен.

Шу­мар­ци, про­план­ци, за­ба­че­ни де­ло­ви њи­ва по­ред ре­ка, пла­сте­ни­ци… та­ко­ђе су згод­на ме­ста за уз­гој ма­ри­ху­а­не.

„Три фа­бри­ке дро­ге ме­сеч­но је од­ли­чан ре­зул­тат по­ли­ци­је. Пре­ма ста­ти­стич­ким по­да­ци­ма ви­ше од 50 од­сто мла­дих у свет нар­ко­ти­ка ула­зи упра­во са ма­ри­ху­а­ном ко­ја је дро­га по­чет­ни­ца”, ка­же Ра­до­ва­но­вић.

По­след­њи у ни­зу ових при­ме­ра до­го­дио се 7. фе­бру­а­ра у око­ли­ни Аран­ђе­лов­ца. Та­да је по­ли­ци­ја ухап­си­ла А. Ц. (47) и за­пле­ни­ла пет ки­ло­гра­ма ма­ри­ху­а­не. У МУП-у на­во­де да је он ла­бо­ра­то­ри­ју на­пра­вио у по­ро­дич­ној ку­ћи у ко­јој је ста­но­вао. Кра­јем ја­ну­а­ра по­ли­ци­ја је из­ве­ла две ак­ци­је у Су­бо­ти­ци и Сом­бо­ру. У две ла­бо­ра­то­ри­је та­да је про­на­ђе­но око 200 сак­си­ја у ко­ји­ма је би­ла за­са­ђе­на ма­ри­ху­а­на, као и про­фе­си­о­нал­на опре­ма за уз­гој ове биљ­ке. Ка­ко са­зна­је­мо, по­ли­ци­ја ове ла­бо­ра­то­ри­је нај­че­шће от­кри­ва по при­ја­ви гра­ђа­на или при­ли­ком хап­ше­ња не­ког „сит­ног ди­ле­ра” ко­ји ин­спек­то­ри­ма от­кри­је ме­сто на ко­јем се скла­ди­ште или про­из­во­де нар­ко­ти­ци.

„За­бри­ња­ва­ју­ћи по­да­так је и да 14 од­сто бе­о­град­ских сред­њо­шко­ла­ца про­да­је дро­гу, углав­ном ма­ри­ху­а­ну. А мо­же­мо са­мо да прет­по­ста­ви­мо ко­ли­ко је ди­ле­ра и ра­зних при­пад­ни­ка на­ви­јач­ких гру­па ко­ји ра­де за та­ко­зва­не ве­ли­ке бо­со­ве”, за­кљу­чу­је кри­ми­но­лог До­бри­во­је Ра­до­ва­но­вић.

У про­те­клој го­ди­ни по­ли­ци­ја је за­пле­ни­ла ви­ше од че­ти­ри то­не нар­ко­ти­ка што се сма­тра нај­бо­љим ре­зул­та­том у по­след­њој де­це­ни­ји. Од то­га је ви­ше од три и по то­не би­ла ма­ри­ху­а­на.

Хап­ше­ње ди­ле­ра дро­ге и от­кри­ва­ње иле­гал­них ла­бо­ра­то­ри­ја за про­из­вод­њу нар­ко­ти­ка при­о­ри­те­ти су МУП-а у бор­би про­тив нар­ко-тра­фи­кин­га. За­пле­ње­ну дро­гу по­ли­ци­ја ка­сни­је уни­шта­ва у Тер­мо­е­лек­тра­ни „Ни­ко­ла Те­сла” (ТЕНТ) у Обре­нов­цу. Наш са­го­вор­ник из МУП-а ка­же да они ко­ји про­из­во­де ма­ри­ху­а­ну по­се­ду­ју про­фе­си­о­нал­ну и ве­о­ма ску­пу опре­му чи­ја је вред­ност и по не­ко­ли­ко де­се­ти­на ми­ли­о­на ди­на­ра. Та­ко­ђе, ди­ле­ри у кућ­ним фа­бри­ка­ма уз­га­ја­ју и сканк (мо­ди­фи­ко­ва­ни, ја­чи и ску­пљи об­лик ма­ри­ху­а­не).

Упо­тре­ба ма­ри­ху­а­не у Ср­би­ји је го­ди­на­ма на истом ни­воу док па­да број за­ви­сни­ка од хе­ро­и­на и ко­ка­и­на, а у по­ра­сту је број оних ко­ји ко­ри­сте син­те­тич­ке дро­ге. У по­след­ње вре­ме за­ви­сни­ци све ви­ше зло­у­по­тре­бља­ва­ју и та­бле­те „бу­пре­нор­фин”, ко­је се по­пу­лар­но зо­ву „буп”.

Др Ми­ра Ко­ва­че­вић, ди­рек­тор­ка Спе­ци­јал­не бол­ни­це за бо­ле­сти за­ви­сно­сти у Бе­о­гра­ду на­во­ди за наш лист да је „бу­пре­нор­фин” лек ко­ји се ко­ри­сти за од­ви­ка­ва­ње од за­ви­сно­сти од хе­ро­и­на и дру­гих опи­ја­та. Ме­ђу­тим, по­је­ди­ни за­ви­сни­ци га зло­у­по­тре­бља­ва­ју. „Код за­ви­сни­ка од дро­ге увек по­сто­ји ри­зик да се би­ло ко­ји про­пи­са­ни лек мо­же узи­ма­ти у ви­шим до­за­ма од те­ра­пиј­ских или се ком­би­но­ва­ти са не­до­зво­ље­ним суп­стан­ца­ма, као и да до­спе до иле­гал­ног тр­жи­шта нар­ко­ти­ка. То је ри­зик ко­га смо све­сни и во­ди­мо ра­чу­на да стал­ним кон­трол­ним пре­гле­ди­ма и па­жљи­вим пра­ће­њем па­ци­јен­та, ми­ни­ми­зи­ра­мо ова­кве зло­у­по­тре­бе и ри­зи­ке”, ка­же др Ми­ра Ко­ва­че­вић.

Она до­да­је да Ми­ни­стар­ство здра­вља и Ре­пу­блич­ка струч­на ко­ми­си­ја за пре­вен­ци­ју и кон­тро­лу бо­ле­сти за­ви­сно­сти ула­жу на­по­ре да мре­жа уста­но­ва ко­је се ба­ве ле­че­њем за­ви­сни­ка од дро­ге бу­де ја­сно де­фи­ни­са­на, струч­ња­ци аде­кват­но об­у­че­ни, као и да на свим ни­во­и­ма здрав­стве­не за­шти­те бу­де пре­ци­зно од­ре­ђе­но ко се ба­ви ко­јим де­лом по­сла у сло­же­ном про­це­су ле­че­ња за­ви­сни­ка.

„За­бри­ња­ва нас и што је све ви­ше мла­дих ко­ји екс­пе­ри­мен­ти­шу са суп­стан­ца­ма за ко­је не зна­ју ко­јег су са­ста­ва а узи­ма­ју их на пре­по­ру­ку при­ја­те­ља”, за­кљу­чу­је др Ми­ра Ко­ва­че­вић.

Александар Бојовић / Политика

5 коментара

 1. tražili ste ameriku…

  • Што се ти буниш, кад мора да си заостао у нижим разредима основне? Далеко ти је средња школа и сви проблеми с потешкоћама које она доноси.

   • @ туризам,
    Човек није мислио ништа лоше. Каже, шта сте тражили, то сте добили.
    Тражили смо Америку, добили смо Дрогу.
    Сада, ако је Америка добра, мора и Дрога да је добра. Јасно.
    Треће нема.

   • Шта хвали дрози? Мало жедна ми вена бели прах, све то спаја људе, скоро као ракија.

    • Čovek je onaj..........koji saoseća sa tuđom mukom

     Turizmu je i Pakao dobar……..jer dolazi sa zapada………!!!!!!!!!

     Kosovac se lomi……..nešto valja, nešto ne valja……..Raj je, recimo, dobar……..!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Скандалозно ћутање: Тирана повезује Улцињ и Рашку област, а у Подгорици мук

Изјава  Реџепа Хотија да евентуална подела Косова не би била могућа без ...

(Фото: Вебтрибуне.рс)

„Осећа се приближавање и дисање антихриста … после ових картица стављаће жиг!“

Поштовани читаоци, доносимо вам превод разговора са чувеним сверуским старцем, Кирилом (Павловим) ...